!css

IFRS 16 Leasing

Medzinárodný účtovný štandard IFRS 16 – Leasingy nahradil od 1.1.2019 medzinárodný účtovný štandard IAS 17. Cieľom štandardu je odlíšiť leasing od servisných zmlúv a zaistiť, že spoločnosti budú všetky svoje záväzky a aktíva súvisiace s leasingom vykazovať v súvahe.

IFRS 16 sa týka spoločností, ktoré účtujú, alebo reportujú podľa IFRS. Sú to väčšie stredné a veľké podniky, ktoré majú veľký objem majetku prenajatého formou operatívneho leasingu.

Subjekty, ktoré prijali IFRS 15 (upravujúci účtovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi), môžu štandard IFRS 16 využívať už teraz.

Ciele štandardu IFRS 16:

Zjednotiť pravidlá vykazovania leasingov

Odstrániť subjektivitu pri posudzovaní, či ide o finančný alebo operatívny leasing

Vykazovať aktíva a záväzky v súvahe nájomcu pri oboch typoch leasingu (finančného aj operatívneho)

Zásadná zmena vyplývajúca z IFRS 16:

Aktívum, tj. predmet nadobudnutý buď formou finančného, alebo operatívneho leasingu, si vykazuje nájomník (právo na užívanie aktíva), nie leasingová spoločnosť.  

Ruší sa rozdiel medzi finančným a operatívnym leasingom z hľadiska výkazníctva.

Bližšie informácie nájdete v súbore najčastejších otázok a odpovedí, alebo nás priamo kontaktujte a dohodnite si konzultáciu.