!css

Hlásenie poistnej udalosti

Našim cieľom je maximálne uľahčenie vašej práce a vybavenie škodovej udalosti k vašej spokojnosti. Sme vám osobne k dispozícii.

Každú škodu nám prosím oznámte čo najskôr na číslo + 421 948 655 774 alebo na likvidacia@okgroup.sk. Radi vám pomôžeme. Pre zjednodušenie hlásenia škodových udalostí si pripravte informacie podl'a tohto formulára:

Formulár pre hlásenie poistnej udalosti 

Pre jednoduchý priebeh likvidácie škodovej udalosti, venujte prosím pozornosť nasledujúcim odporúčaniam

 

Ako riešime škodu:

  1. Nahlásime škodu - Hlásenie škody poisťovateĺovi uskutoční spoločnosť  OK Group Slovakia.
  2. Zabezpečíme obhliadku - Dohodneme s likvidátorom obhliadku škody. V prípade, že je odstránenie škody dôležité pre zamedzenie zväčšenia jej rozsahu a nebude možné čakať na obhliadku likvidátorom poisťovne, zabezpečte vlastnú dokumentáciu vzniknutej škody (fotodokumentácia, videozáznam, svedecké výpovede).
  3. Pomôžeme vám s dokladovaním - Ide predovšetkým o podklady preukazujúce príčinu a výšku škody a ďalšie podklady, ktoré pracovníci spoločnosti OK Group Slovakia upresnia v priebehu likvidácie poistnej udalosti.
  4. Vybavíme škodu až do konca - O škodu sa postaráme až do úplného vybavenia. Overíme, či výška poskytnutého plnenia poisťovňou je v súlade s platnou poistnou zmluvou. O vybavení škody vás budeme písomne informovať prostredníctvom rekapitulácie poistnej udalosti.