!css

Hlásenie poistnej udalosti

Našim cieľom je maximálne uľahčenie Vašej práce a vybavenie škodovej udalosti k Vašej spokojnosti. Sme Vám osobne k dispozícii. Každú škodu nám oznámte čo najskôr, radi Vám pomôžeme:

 

VÁŠ LIKVIDÁTOR:

Pavol Hanzel

T: +421 220 921 520

M: +421 903 532 100

pavol.hanzel@renomia.sk

 

VÁŠ SPRÁVCA:

Mariana Burešová

T: +421 220 921 500 

M: +421 917 601 606

mariana.buresova@renomia.sk

 

Formulár  pre  hlásenie  poistnej  udalosti  SGEF - Renomia.

 

V prípade, že sa Vám nedarí zastihnúť Vášho likvidátora alebo správcu, volajte:

HOT LINE: +421 220 909 860

 

Ako riešime škodu:

  1. Nahlásíme škodu - Hlásenie škody poisťovateĺovi uskutoční společnost RENOMIA.
  2. Zabezpečíme obhliadku - Dohodneme s likvidátorem obhliadku škody. V prípade, že je odstránenie škody dôležité pre zamedzenie zväčšenia jej rozsahu a nebude možné čekať na obhliadku likvidátorom poisťovne, zabezpečte vlastnú dokumentáciu vzniknutej škody (fotodokumentácia, videozáznam, svedecké výpovede).
  3. Pomôžeme Vám s dokladovaním - Ide predovšetkým o podklady preukazujúce príčinu a výšku škody a dalšie podklady, ktoré pracovníci spoločnosti RENOMIA upresnia v priebehu likvidácie poistnej udalosti.
  4. Vybavíme škodu až do konca - O škodu se postaráme až do úplného vybavenia. Overíme, či výška poskytnutého plnenia poisťovňou je v súlade s platnou poistnou zmluvou. O vybavení škody Vás budeme písomne informovať prostredníctvom rekapitulácie poistnej udalosti.

 

Viac informácií o postupe pri riešení škôd.