!css

IFRS 16 Leasing

Mezinárodní účetní standard IFRS 16 – Leasingy nahradil od 1.1.2019 mezinárodní účetní standard IAS 17. Cílem tohoto standardu je odlišit leasing od servisní smlouvy a zajistit, že společnosti budou všechny své závazky a aktiva související s leasingem vykazovat v rozvaze.  

IFRS 16 se týká společností, které účtují, nebo reportují podle IFRS. Jsou to většinou střední a velké podniky, které mají velký objem majetku pronajatého formou operativního leasingu.

Subjekty, které dříve přijaly IFRS 15 (upravující účtování výnosů ze smluv se zákazníky), mohou standard IFRS 16 využívat již nyní.

Cíle standardu IFRS 16:

  • Sjednotit pravidla vykazování leasingů.
  • Odstranit subjektivitu při posuzování, zda jde o finanční nebo operativní leasing.
  • Vykazovat aktiva i závazky v rozvaze nájemce u obou typů leasingů (finančního i operativního).

Zásadní změna vyplývající z IFRS 16:

Aktivum, tj. předmět pořízený jak formou finančního, tak i operativního leasingu, vykazuje v rozvaze nájemce (právo k užívání aktiva), nikoliv leasingová společnost. 

Ruší se rozdíl mezi finančním a operativním leasingem z hlediska výkaznictví.

Bližší informace najdete v souboru nejčastějších otázek a odpovědí, nebo nás přímo kontaktujte a domluvte si konzultaci.