!css

Šetríme životné prostredie

Aktívne sa zapájame do ochrany životného prostredia. Vypracovali sme konkrétny akčný plán na zníženie našej uhlíkovej stopy v nasledujúcich rokoch. Tento plán zahŕňa nielen záväzok pravidelne merať a monitorovať našu uhlíkovú stopu, ale stanovuje aj jasné kroky na jej zníženie. Jeho prostredníctvom chceme dlhodobo znižovať náš vplyv na životné prostredie.

Akčný plán je v súlade so stratégiou skupiny Société Générale dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Identifikovali sme hlavné zdroje emisií CO2 a vypracovali postupy na ich zníženie.

Naše ciele patria do oblastí, ktoré môžeme sami ovplyvniť:
  1. Zníženie spotreby elektrickej energie a tepla v kancelárskych priestoroch - zameranie sa na energetický mix výlučne z obnoviteľných zdrojov.
  2. Dochádzanie zamestnancov do práce a služobné cesty - motivácia zamestnancov a ich zapojenie do myšlienky úspory emisií CO2.
  3. Služobné cesty a vozidlá - zavedenie novej stratégie zameranej na postupné znižovanie emisií produkovaných firemným vozovým parkom.
  4. Zníženie produkcie odpadu - zníženie spotreby kancelárskeho papiera, eliminácia používania jednorazových plastov.

V prílohe nájdete náš podrobný plán riadenia uhlíkovej stopy [pdf].

xy