!css

Etické princípy

SGEF sa ako člen medzinárodnej finančnej skupiny riadi kódexmi Skupiny SG, teda Kódexom správania Skupiny a Kódexom proti korupcii. Dodržiavanie rovnakých pravidiel očakávame aj od svojich obchodných partnerov.

SPRÁVAME SA ETICKY A ZODPOVEDNE K ZAMESTNANCOM AJ ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
 • Riadime sa princípmy Etického kódexu Skupiny SG.
 • Napĺňame záväzky SG ako zodpovednej Skupiny.
 • Dbáme na ochranu ľudských práv a základných slobôd, predchádzame riziku ich ohrozenia.
 • Ku všetkým zamestnancom pristupujeme férovo a dbáme na dodržiavanie všetkých zákonných požiadaviek.
 • Chránime zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov.
 • U nás zamestnaní cudzinci majú povolenie na pobyt a na zamestnanie na území SR, ak zákon také povolenie vyžaduje.
 • Dbáme na ochranu životného prostredia a na trvalo udržateľný rozvoj.
 • Máme zavedené postupy a definované scenáre pre riešenie krízových situácií tak, aby sme minimalizovali naše straty, aj straty našich obchodných partnerov.
SME TRESTNE BEZÚHONNÍ A NIE SÚ NA NÁS UVALENÉ MEDZINÁRODNÉ SANKCIE
 • Naša firma ani jej majetok nie sú predmetom žiadneho súdneho, správneho či rozhodcovského konania.
 • Plnenie našich povinností vyplývajúcich z dodávateľskej zmluvy neohrozuje žiadne trestné stíhanie našej firmy alebo členov jej štatutárneho orgánu.
 • Vedenie našej spoločnosti nie je vo výkone trestu, nie je naň uvalené žiadne ochranné či zaisťovacie opatrenie a ani v minulosti nikto z vedenia nebol odsúdený za trestný čin.
 • Nebola na nás uvalená žiadna ekonomická alebo finančná sankcia, obchodné embargo alebo podobné opatrenie prijaté OSN, USA, Spojeným kráľovstvom alebo EÚ.
PLATÍME DPH
 • Sme spoľahliví platcovia DPH.
 • Odmena za zdaniteľné plnenie je ekonomicky opodstatnená a zodpovedá obvyklej cene.
BOJUJEME PROTI KORUPCII
 • Dodržujeme SG Kódex proti korupcii.
 • Vždy postupujeme v súlade s protikorupčnou legislatívou.
 • Nedopúšťame sa konania, ktoré by mohlo byť považované za korupciu či úplatkárstvo.
 • Žiadny orgán nám z dôvodu korupcie či úplatkárstva neudelil zákaz podieľať sa na plnení verejných zákaziek.
 • Uplatňujeme pravidlá a procesy, aby sme predchádzali korupčnému konaniu a aby akékoľvek podozrenie z korupčného konania bolo preverené s náležitou starostlivosťou.
 • Účtovníctvo, spisový materiál a ďalšie záznamy súvisiace s dodávateľskými zmluvami vedieme podrobne a starostlivo.
 • Neprijímame ani neposkytujeme žiadne mimoriadne výhody alebo dary akéhokoľvek druhu.
DÔVERNÉ INFORMÁCIE A OSOBNÉ ÚDAJE SÚ U NÁS V BEZPEČÍ
 • Zachovávame mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach.
 • Dôverné informácie, know-how, databázy a obchodné informácie využívame iba v rámci zmluvnej spolupráce a nevyužívame ich v osobný prospech nás ani tretích osôb.
 • Dodržujeme všetky právne predpisy, ktorými sa riadi ochrana osobných údajov klientov, zamestnancov i zmluvných partnerov.
 • S osobnými údajmi nakladáme tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu a spracovaniu, k ich zmene, zničeniu, strate alebo zneužitiu.
NETOLERUJEME PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ A FINANCOVANIE TERORIZMU
 • Dodržiavame povinnosti, ktoré nám ukladá zákon o opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.
 • V zmysle tohto zákona nie sme politicky exponovanou osobou.
 • Starostlivo identifikujeme záujemcov o naše služby, vykonávame priebežné kontroly, včas oznamujeme podozrivé obchody, školíme zamestnancov a máme stanovený systém vnútorných zásad.
   

WHISTLEBLOWING PRE ANONYMNÉ OZNÁMENIE

Pri našom podnikaní dodržujeme etické zásady a právne normy, ku svojim obchodným partnerom i zákazníkom pristupujeme s rešpektom. V prípade ich porušenia je možné podať oznámenie formou Whistleblowingu, kde zaručujeme oznamujúcemu úplnú anonymitu a dôvernosť. Na podanie Whistleblowingu môžete využiť túto e-mailovú adresu whistleblowing@kb.cz (vnútorný oznamovací systém Komerčnej banky) alebo sa môžete priamo obrátiť na príslušné osoby zodpovedajúce za riešenie Whistleblowing oznámenia, a to na:


Našu odpoveď vám zašleme na e-mailovú adresu, z ktorej nám bol podnet doručený. Okrem prostredia Komerčnej banky môžete tiež Whistleblowing oznámenie podať na Ministerstvo spravodlivosti, ako na poverený verejný orgán za riešenie Whistleblowing oznámenia.