!css

Finančný leasing

Leasing predstavuje spôsob financovania, ktorý je vhodný na financovanie väčšiny hnuteľného majetku. Vlastníkom predmetu je počas trvania zmluvy SGEF. Nájomca však má predmet uvedený vo svojej súvahe a realizuje odpisy. Odpisy a úrokové náklady sú pre nájomcu pri dodržaní zákonom stanovených podmienok daňovo uznateľným nákladom, ktoré zahŕňa do výkazu zisku a strát. 

Na konci zmluvy má nájomca predkupné právo na predmet leasingu za vopred dohodnutú cenu alebo predĺžiť leasingovú zmluvu. Obdobie trvania leasingu záleží na nájomcovi, musí však byť dodržaná minimálna lehota trvania zmluvy v závislosti od odpisovej skupiny predmetu leasingu. Splátky podliehajú dani z pridanej hodnoty, spôsob jej úhrady vyplýva zo zmluvnej úpravy prechodu vlastníckeho práva po skončení leasingu.

Výhody pre vás:

  • Zachovanie likvidity
    Predmet kúpi SGEF, vaše vlastné zdroje a úverové rámce zostanú nedotknuté.
  • Splácanie z výnosu investície
    Splátky začínate hradiť až po prevzatí, teda zo zdrojov, ktoré získate používaním predmetu leasingu.
  • Vysoká variabilita nastavenia leasingových splátok
    Leasingové financovanie umožňuje nastavenie splátok a splátkových kalendárov podľa vašich potrieb.

KONTAKTUJTE NÁS PRE VIAC INFORMÁCIÍ