!css

Cirkulárna ekonomika

Cirkulárna ekonomika je pre nás nevyhnutnou súčasťou udržateľného rozvoja. Opätovné využívanie zdrojov vnímame ako zásadné pre prechod na čisté obehové hospodárstvo.

Spolu s našimi obchodnými partnermi usilujeme o to, aby boli opotrebované časti a komponenty starých strojov a zariadení opätovne použité do nových výrobných procesov spôsobom prospešným životnému prostrediu. Do našej ponuky finančných služieb sme navyše pridali údržbu a modernizáciu zdrojov, aby sme predĺžili ich životný cyklus.

"Podporou zelených investícií chceme pomôcť firmám, aby sa transformovali k ekologickejšej prevádzke. Recyklácia zariadení na konci ich životnosti udržateľným a zodpovedným spôsobom je jednou z ciest ako zmierniť dopady klimatickej zmeny. "

Eva Jiránková, obchodná riaditeľka SGEF zodpovedná za CSR

#Cirkularnaekonomika
#Spoločnesilnejší