!css

Zpětný finanční leasing

U smluv na zpětný leasing uzavřených po 1. 4. 2022 dochází ke změně režimu DPH. Nově je zpětný leasing klasifikován jako poskytnutí financování bez nároku na odpočet DPH.


Důvodem této změny je rozsudek Evropského soudního dvora C-201/18 Mydibel, následně vydaná závazná posouzení Generálního finančního ředitelství ČR (GFŘ) a závěry Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR (KV KDP).

U zpětného finančního leasingu již nedochází pro účely DPH k dodání zboží budoucím nájemcem leasingové společnosti a zpět ve formě finančního leasingu. Podle nového výkladu se jedná pouze o jednu transakci, kdy leasingová společnost poskytuje nájemci službu, která spočívá v zajištění financování a která svým charakterem splňuje podmínky § 54 odst. 1 písm. c) ZDPH.

Nový přístup je závazný pro celý český leasingový trh a bude uplatňován u smluv na zpětný leasing uzavřených po 1. 4. 2022. V případě smluv uzavřených před tímto datem bude ze strany správce daně pro účely DPH akceptován i původní postup, tj. uplatnění DPH jako u dodání zboží.

Co to pro nájemce znamená v praxi?
  • Po uzavření leasingové smlouvy nájemce vystaví SGEFu fakturu / daňový doklad na pořizovací cenu předmětu bez DPH uvedenou v kupní smlouvě uzavřené mezi nájemcem a SGEF se sazbou „není předmětem DPH“.
  • Úroky a pojištění (je-li pojištění sjednáno přes SGEF) jsou osvobozená zdanitelná plnění.
  • Pokud nájemce sám poskytuje plnění, která jsou předmětem daně, uplatní nárok na odpočet DPH již v okamžiku pořízení předmětu na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem.
  • Po aktivaci leasingové smlouvy SGEF vystaví nájemci předpis plateb, který není daňovým dokladem a na kterém je standardně uvedeno datum splatnosti a celková výše splátek k úhradě. Daňový doklad na splátky SGEF nájemci nevystavuje.
Co se stane, pokud dojde ke změně splátek v průběhu trvání smlouvy?
  • Nájemce obdrží od SGEFu aktualizovaný předpis plateb a související smluvní dokumentaci. Daňový doklad SGEF nájemci nevystavuje. 
Jak je to s DPH při ukončení smlouvy?
  • Při řádném ukončení smlouvy SGEF nájemci nevystavuje daňový doklad, ale pouze potvrzení o přechodu vlastnictví. Prodejní cena není předmětem DPH.
  • Dojde-li k předčasnému ukončení dohodou a nájemce předmět odkoupí, SGEF vystaví nájemci fakturu /daňový doklad na uvedenou částku. Prodejní cena není předmětem DPH.
  • Prodej předmětu třetí osobě při předčasném ukončení leasingové smlouvy je zatížen odvodem DPH, protože v okamžiku transakce SGEF může s předmětem nakládat jako vlastník. Je-li nájemce plátcem DPH, vystaví SGEFu k datu ukončení smlouvy (tj. ke dni předání předmětu) daňový doklad v režimu přenesené daňové povinnosti. Základ daně odpovídá ceně, za kterou SGEF předmět prodá nebo použije pro další leasingovou transakci.

Podrobné informace naleznete v zápisech KV KDP ze dne 23. 3. a 18. 5. 2022, které jsou dostupné na webu Finanční správy (https://www.financnisprava.cz).

Výše uvedené změny se týkají pouze DPH. Účetnictví ani daň z příjmů zpětný leasing neovlivňuje.
 

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ