!css

Etické principy

SGEF se jako člen mezinárodní finanční skupiny řídí kodexy Skupiny SG, tedy Kodexem chování Skupiny a Kodexem proti korupci. Dodržování stejných pravidel očekáváme i u svých obchodních partnerů.

CHOVÁME SE ETICKY A ZODPOVĚDNĚ K ZAMĚSTNANCŮM I ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
 • Řídíme se principy Etického kodexu Skupiny SG.
 • Naplňujeme závazky SG jako odpovědné Skupiny.
 • Dbáme na ochranu lidských práv a základních svobod, předcházíme riziku jejich ohrožení.
 • Ke všem zaměstnancům přistupujeme férově a dbáme na dodržování všech zákonných požadavků.
 • Chráníme zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců.
 • Cizinci u nás zaměstnaní mají povolení k pobytu a k zaměstnání na území ČR, pokud zákon takové povolení vyžaduje. Dbáme na ochranu životního prostředí a na trvale udržitelný rozvoj.
 • Máme zavedené postupy a definované scénáře pro řešení krizových situací tak, abychom minimalizovali ztráty naše i našich obchodních partnerů.
JSME TRESTNĚ BEZÚHONNÍ A NEJSOU NA NÁS UVALENY MEZINÁRODNÍ SANKCE
 • Naše firma ani její majetek nejsou předmětem žádného soudního, správního či rozhodčího řízení.
 • Plnění našich povinností vyplývajících z dodavatelské smlouvy neohrožuje žádné trestné stíhání naší firmy nebo členů jejího statutárního orgánu.
 • Vedení naší společnosti není ve výkonu trestu, není na ně uvaleno žádné ochranné či zajišťovací opatření a ani v minulosti nikdo z vedení nebyl odsouzena za trestný čin.
 • Nebyla na nás uvalena žádná ekonomická nebo finanční sankce, obchodní embargo nebo podobné opatření přijaté OSN, USA, Spojeným královstvím nebo EU.
PLATÍME DPH
 • Jsme spolehliví plátci DPH.
 • Úplata za zdanitelné plnění je ekonomicky opodstatněná a odpovídá obvyklé ceně.
BOJUJEME PROTI KORUPCI
 • Dodržujeme SG Kodex proti korupci.
 • Vždy postupujeme v souladu s protikorupční legislativou.
 • Nedopouštíme se jednání, které by mohlo být považováno za korupci či úplatkářství.
 • Žádný orgán nám z důvodu korupce či úplatkářství neudělil zákaz podílet se na plnění veřejných zakázek.
 • Uplatňujeme pravidla a procesy, abychom předcházeli korupčnímu jednání a aby jakékoli podezření z korupčního jednání bylo prověřeno s náležitou pečlivostí.
 • Účetnictví, spisový materiál a další záznamy související s dodavatelskými smlouvami vedeme podrobně a pečlivě.
 • Nepřijímáme ani neposkytujeme žádné mimořádné výhody nebo dary jakéhokoliv druhu.
DŮVĚRNÉ INFORMACE A OSOBNÍ ÚDAJE JSOU U NÁS V BEZPEČÍ
 • Zachováváme mlčenlivost o důvěrných skutečnostech.
 • Důvěrné informace, know-how, databáze a obchodní informace využíváme pouze v rámci smluvní spolupráce a nevyužíváme je v osobní prospěch nás ani třetích osob.
 • Dodržujeme všechny právní předpisy, kterými se řídí ochrana osobních údajů klientů, zaměstnanců i smluvních partnerů.
 • S osobními údaji nakládáme tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu a zpracování, k jejich změně, zničení, ztrátě nebo zneužití.
NETOLERUJEME PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU
 • Dodržujeme povinnosti, které nám ukládá zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Ve smyslu tohoto zákona nejsme politicky exponovanou osobou.
 • Pečlivě identifikujeme zájemce o naše služby, provádíme průběžné kontroly, včas oznamujeme podezřelé obchody, školíme zaměstnance a máme stanovený systém vnitřních zásad.
   

WHISTLEBLOWING PRO ANONYMNÍ OZNÁMENÍ

Při našem podnikání dodržujeme etické zásady a právní normy, ke svým obchodním partnerům i zákazníkům přistupujeme s respektem. V případě jejich porušení je možné podat oznámení formou Whistleblowingu, kde zaručujeme oznamujícímu naprostou anonymitu a důvěrnost.

Pro podání Whistleblowingu můžete využít tuto e-mailovou adresu whistleblowing@kb.cz (vnitřní oznamovací systém Komerční banky) nebo se můžete přímo obrátit na příslušné osoby odpovídající za řešení Whistleblowing oznámení, a to na:


Naši odpověď vám zašleme na e-mailovou adresu, ze které nám byl podnět doručen. Mimo prostředí Komerční banky můžete rovněž Whistleblowing oznámení podat na Ministerstvo spravedlnosti, jakožto na pověřený veřejný orgán za řešení Whistleblowing oznámení.