!css

Financování zemědělců s dotacemi

Jedním z nejlépe zavedených dotačních programů v České republice je úroková dotace z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Jejím účelem je pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím nebo zpracováním dřeva. Žádost o podporu ve formě dotace části úroků z úvěru se vztahuje na nákup zemědělské techniky včetně příslušenství.

Ve spolupráci s PGRLF poskytujeme našim klientům AGROÚVĚR PRÉMIUM, produkt šitý na míru zemědělcům, který každou sezónu inovujeme a přizpůsobujeme aktuální situaci. Jeho nedílnou součástí je také výhodné all-risk pojištění s garantovanou výší pojistného po celou dobu splácení.

Více informací o Agroúvěru Prémium.

Další dotační programy:

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA od Státního zemědělského intervenčního fondu lze použít na pořízení technologií pro živočišnou i rostlinnou výrobu i na nákup mobilních strojů. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program podporuje také diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.

PROGRAM ÚSPORY ENERGIE pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu je dotační program, který podporuje realizaci energetických úspor, a to mimo jiné i nákupem nových strojů. Využít jej mohou podniky všech velikostí působící v různých oblastech podnikání včetně zemědělství. Na projekt lze získat 300 tisíc až 400 milionů českých korun. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu projektu, pohybuje se mezi 30 - 50%. Mezi hlavní hodnotící kritéria patří efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kilogramech za rok a absolutní výše úspory energie oproti původnímu stavu.

Zpracování dotačních projektů na klíč

Ve spolupráci s Komerční bankou poskytujeme klientům komplexní servis při zpracování dotačních projektů, a to za bezkonkurenčních cenových podmínek.  Co od nás můžete požadovat?

  • Výběr dotačního programu - Řekneme vám, zda na svůj investiční záměr můžete využít dotační program a vybereme vám ten nejvhodnější.
  • Příprava a podání žádosti - Pomůžeme vám s přípravou žádosti, která zahrnuje ekonomické ukazatele a podnikatelský záměr. Pohlídáme načasování projektu, aby byla žádost podána co nejdříve od zahájení příjmu žádostí do projektů, aby se nestalo, že na vás "nezbyde". Každý fond bývá limitován maximálním počtem žádostí nebo celkovou finanční částkou.
  • Žádost o platbu - Jelikož dotace bývají vypláceny zpětně na základě skutečně vynaložených výdajů, podáme za vás žádost o platbu.
  • Kontrola na místě - Je možné, že vás během realizace projektu nebo po jeho skončení čeká kontrola. Na setkání s poskytovatelem dotace vás náležitě připravíme a v případě vašeho zájmu se ho i účastníme. 

 

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ